statuten   en   huishoudelijk reglement

terugStatuten

A. Benaming, zetel, duur

Art. 1 De naam van de vereniging is "Bridge Club Lint".

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in het lokaal waar het wekelijks open tornooi van de club gespeeld wordt.
De zetel kan naar een andere plaats overgebracht worden wanneer de Algemene Vergadering zulks beslist met de meerderheid van stemmen.

Art. 3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan ten allen tijde ontbonden worden wanneer de Algemene Vergadering zulks beslist met 2/3de der stemmen.


B. Leden, bijdrage


Art. 4 De leden betalen een jaarlijks lidgeld dat door het Bestuur vastgesteld wordt.
Het lidgeld is betaalbaar voor de eerste oktober.
Betalen van het lidgeld geeft recht op het lidmaatschap van de club gedurende één jaar.

Art. 5 Leden kunnen uitgesloten worden indien de Algemene Vergadering zulks beslist met 2/3de meerderheid der stemmen.

Art. 6 Het lid dat, na een herinneringsschrijven van het Bestuur, zijn lidgeld niet voldoet, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Art. 7 Ontslag of uitsluiting tijdens het jaar geeft geen recht op teruggave van het lidgeld of een deel ervan.


C. Het Bestuur


Art. 8 Het Bestuur bestaat uit minimum 3 leden.
Het Bestuur wordt om de 2 jaar verkozen door de Algemene Vergadering voorzien in artikels 13 t.e.m. 16 van de huidige statuten.

Art. 9 De 3 leden die op de bestuursverkiezing het hoogst aantal stemmen behalen, vormen het Bestuur.
Zij beslissen over het aantal leden waaruit het bestuur zal bestaan.
Zij kunnen, indien nodig, het bestuur uitbreiden met die leden die het hierop volgende hoogste aantal stemmen behaalden.
Zijn er ex-aequo's voor de derde plaats, dan wordt een herstemming gehouden tussen deze leden met gelijk aantal stemmen op de derde plaats.
Zijn er ex-aequo's tussen de leden die voor een eventuele bestuursuitbreiding in aanmerking komen, dan beslissen de drie met het hoogst aantal stemmen, welk van deze ex-aequo's in het Bestuur zullen komen.
Het nieuw verkozen Bestuur zal de definitieve samenstelling en de onderlinge verdeling van de verschillende functies, bij rondschrijven aan alle leden bekend maken, ten laatste 14 dagen na de Algemene Vergadering.

Bestuursverkiezingen geschieden bij geheime stemming.

Art. 10 Elk lid kan zijn kandidatuur als bestuurslid stellen aan het Bestuur.
De kandidatuur moet schriftelijk toekomen voor de aanvang van de Algemene Vergadering.

Art. 11 Het Bestuur duidt jaarlijks een tornooileider aan.

Art. 12 Het Bestuur is bevoegd beslissingen te nemen en clubreglementen samen te stellen die niet strijdig zijn met de onderhavige statuten en die niet toegekend worden aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.


D. De Algemene Vergadering


Art. 13 Jaarlijks wordt één Algemene Vergadering gehouden in de loop van de maand oktober.
Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden op aanvraag van het Bestuur of wanneer 1/5de van de leden hierom verzoekt.

Art. 14 Plaats, datum en uur van de Algemene Vergadering worden bepaald door het Bestuur.
Wanneer een Algemene Vergadering dient gehouden op aanvraag van 1/5de der leden, dan bepaalt het Bestuur hiervoor een datum en uur, gelegen binnen de 30 dagen die volgen op het toekomen van het verzoek bij het Bestuur.

Art. 15 14 dagen voor de Algemene Vergadering zendt het Bestuur aan elk lid een uitnodiging die de dagorde bevat.
Ieder lid kan punten op de dagorde plaatsen.
Het verzoek hiertoe moet bij het Bestuur schriftelijk toekomen, minstens 4 dagen voor het begin van de Algemene Vergadering.

Art. 16 Zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering : alle aanwezige, niet-uitgesloten, leden die in regel zijn met hun lidgeld op de dag van de Algemene Vergadering.
Tevens mag er per volmacht gestemd worden, maar beperkt tot één volmacht per aanwezige.

Art. 17 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der stemmen der (lijfelijk of bij volmacht) aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij anders vermeld in onderhavige statuten.
De stemming geschiedt bij handopheffing.

Art. 18 De jaarlijkse Algemene Vergadering hoort een verslag van de voorzitter over de werking van de club en een verslag van de schatbewaarder betreffende de uitgaven en inkomsten van het voorbije jaar.
De Vergadering spreekt zich uit over de goedkeuring der rekeningen.
Alle aanwezige leden mogen de stukken inkijken.

Art. 19 Onderhavige statuten kunnen enkel gewijzigd worden als de Algemene Vergadering zulks beslist met 2/3de der stemmen en als het voorstel tot wijziging vervat is in de dagorde.
De statuten worden rechtsgeldig en treden in werking op het ogenblik van goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.

Onderhavige statuten werden goedgekeurd
op de Algemene Vergadering van 11 december 1989
en gewijzigd
op de Algemene Vergadering van 11 december 2007.


*   *   *

Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1   :   bestuur

1. Samenstelling en termijn

Het Bestuur bestaat uit minimum 3 en maximaal 7 personen die allen lid zijn van de club.
Indien het lidmaatschap van de club vervalt, vervalt ook meteen het mandaat van bestuurder.
Als het aantal bestuurders daalt beneden 3, is het Bestuur gerechtigd om een plaatsvervangend bestuurder op te nemen tot de volgende Algemene Vergadering.
Elk bestuurder wordt verkozen voor een termijn van 2 jaar.
Na die termijn is de bestuurder automatisch ontslagnemend, maar kan hij zich onbeperkt herkiesbaar stellen.

2. Functies en verantwoordelijkheden

Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de verkiezing van één of meerdere bestuursleden, verdeelt het Bestuur de verantwoordelijke functies onder de bestuurders.

Volgende functies worden minstens toegewezen : - voorzitter
  - secretaris
  - penningmeester
  - feestbestuurder
  - materiaalverantwoordelijke
  - afgevaardigde gemeentelijke raden

Eén bestuurder mag meerdere functies cumuleren.

3. Verplichtingen

Het Bestuur
- Roept jaarlijks de Algemene Vergadering samen in de periode die door de statuten bepaald wordt of wanneer 1/5de van de leden hierom verzoekt.
- Draagt zorg voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de VBL en meldt alle spelers aan als lid van de VBL.
- Draagt zorg voor het correcte beheer van masterpoints, conform de voorschriften van de VBL.
- Informeert de leden van alle activiteiten van de VBL en het district en zorgt voor de inschrijving van de leden voor deze activiteiten.
- Beheert het geldelijk en materieel patrimonium.
- Organiseert de wekelijkse clubtornooien, bijzondere tornooien en feestelijkheden.
- Draagt zorg voor het uitvoeren van publiciteit en de ledenwerving.
- Organiseert lessen voor beginners.
- Neemt alle initiatieven om de goede werking van de club te verzekeren.

4. Bevoegdheden

- Afgezien van de bevoegheden die door de statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend, is het Bestuur bevoegd om alle maatregelen te nemen, aankopen en uitgaven te doen om de goede werking van de club te verzekeren.
- Het Bestuur stelt de inleggelden vast van de door de club georganiseerde tornooien en bepaalt de bestemming daarvan.
- Het Bestuur kan een lid of niet-lid schorsen; d.i. de toegang ontzeggen tot de organisaties van de club.
Een schorsing is altijd beperkt in de tijd.

5. Vergaderingen

- Het Bestuur vergadert als er aanleiding toe is.
Als 2 bestuurders het vragen, moet er een vergadering worden gehouden.
- Het Bestuur kan geldig vergaderen als meer dan de helft der bestuurders aanwezig is.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve bij schorsing of weigering van een lid.
Daar is een 2/3de meerderheid voor nodig.
- Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt.


Hoofdstuk 2   :   leden
 
1. Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar.
Om lid te worden moet het jaarlijks lidgeld betaald worden.
Een nieuw lid moet aanvaard worden door het Bestuur.

2. Lidgelden

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks voorgesteld door het Bestuur voor 1 augustus.
Het wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het lidgeld omvat het lidgeld van de Vlaamse Bridge Liga.
Er wordt een korting op het lidgeld toegestaan in volgende gevallen :
1. Het lid bewijst dat het zijn VBL-bijdrage via een andere geregistreerde club betaalt.
2. Het lid is inwonend gezinslid van een speler die het volledige lidgeld via Bridge Club Lint betaalt.
3. Een lid wenst niet deel te nemen aan de clubactiviteiten maar zich wel aan te sluiten bij de Vlaamse Bridge Liga.
Het Bestuur bepaalt het bedrag van de korting.

3. Transfers

De leden van de club die competitiegerechtigd zijn, zijn onderworpen aan de transferreglementen van de VBL en de betreffende decreten van de Vlaamse Gemeenschap.

4. Uitsluiting, schorsing, ontslag

Ingeval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op de teruggave van een deel of het geheel van de bijdragen bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement (lidgeld, inleggeld) die dat lid betaald heeft aan de club, noch op kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is.


Hoofdstuk 3   :   Algemene Vergadering

1. Datum en plaats

Het Bestuur stelt datum, uur en plaats vast volgens de bepalingen van de statuten.
Indien 1/5de van de leden een Algemene Vergadering vragen, zal het Bestuur die binnen de 30 kalenderdagen samenroepen.

2. Oproeping en agenda

- De uitnodiging met agenda wordt minstens 14 dagen voor de Algemene Vergadering door het Bestuur aan de leden bezorgd per eenvoudige brief (in geschreven of electronische vorm).
- De agenda van de jaarlijkse statutaire vergadering omvat minstens het werkingsverslag, het financieel verslag, de begroting en (indien van toepassing) de verkiezing van de bestuurders.
- Indien de vergadering wordt samengeroepen op vraag van minstens 1/5de van de leden, omvat de agenda de punten die door de leden in hun aanvraag worden aangebracht.

3. Stemrecht, volmacht

- Iedereen die bij de aanvang van de vergadering lid is van de club heeft stemrecht tijdens de vergadering.
Een afwezige kan zich door een handgeschreven volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid.
Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen en kan bijgevolg maximum 2 stemmen hebben.
- Volmachten moeten voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter of secretaris overhandigd worden.

4. Wijze van stemmen

- Bij het begin van de vergadering worden er (minstens één) stemopnemers aangeduid.
- Stemmingen gebeuren per handopheffing, tenzij minstens één lid vraagt om een geheime stemming.
- Stemmingen over de uitsluiting van een lid zijn steeds geheim en gebeuren dus per stembrief.
- Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacante bestuursplaatsen, wordt de bestuursverkiezing per stembrief gehouden.


Hoofdstuk 4   :   bijzondere reglementen

1. Clubavond en clubkampioenschap

- Ieder jaar organiseert de club een clubkampioenschap over de periode van 1 september t.e.m. 31 augustus.
- Enkel de leden van de club komen in aanmerking voor dit kampioenschap.
- De uitslagen van alle wekelijks gespeelde open tornooien (maandagavond) komen voor dit kampioenschap in aanmerking.
Tornooien georganiseerd ter gelegenheid van activiteiten of speciale evenementen komen niet in aanmerking.
- Voor een speler die pas in de loop van het seizoen lid wordt, worden alleen de uitslagen vanaf zijn aansluitingsdatum in rekening gebracht voor het clubkampioenschap.
- Voor het clubkampioenschap wordt een jaarklassement bijgehouden.
- Het Bestuur bepaalt bij aanvang van het seizoen het puntensysteem.
- Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement omgezet in een prijzenklassement.
Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het aantal deelnames aan de clubavonden.
Voor de aanvang van het seizoen bepaalt het Bestuur de geldelijke waarde voor enerzijds de klassementspunten en anderzijds het aantal deelnames.

2. Competitie

Voorlopig niet van toepassing.terug